Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

Potřebuji si vyridit

OBECNÍ ÚŘAD POPICE VYŘIZUJE:

Obecní úřad Popice
Hlavní 62
691 27  Popice
tel: 519 415 523

Přihlášení k trvalému pobytu
Obecní úřad Popice provádí přihlášení k trvalému pobytu v obci Popice. Přihlášení se provádí osobně v úřední hodiny. Změnu trvalého pobytu ohlašuje občan osobně, za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, stejně jako za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům.
Pro přihlášení si s sebou přineste:
 • platný občanský průkaz
 • doklad o vlastnictví nemovitosti, do které se chcete přihlásit (jste-li majitelem, pak přineste výpis z Katastru nemovitostí, můžete jej získat i na OÚ)
 • doklad o oprávnění využívat nemovitost (pokud máte dům pronajatý, pak přineste nájemní smlouvu nebo dohodu o ubytování)
 • souhlas vlastníka nemovitosti, do které se chcete přihlásit (nejste-li vlastníkem nemovitosti vy, pak přineste souhlas vlastníka s Vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na obecním úřadě nebo jeho písemným souhlasem s úředně ověřeným podpisem. Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit (výpis z Katastru nemovitostí) a prokázat svoji totožnost.
 • Správní poplatek činí 50,-Kč.
 • Při přihlašování k trvalému pobytu požadujeme i zaplacení místních poplatků v poměrné výši.

Odhlášení z trvalého pobytu
Z trvalého pobytu v obci Popice budete odhlášení automaticky prostřednictvím centrální evidence obyvatelstva. Postačí k tomu přihlášení k trvalému pobytu na nové adrese.

Žádost o zrušení místa trvalého pobytu
Žádost o zrušení místa TP


Ověření podpisu a kopie
Obecní úřad Popice provádí v rámci přenesené působnosti:
 • ověření pravosti podpisu (legalizace)
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

K ověření pravosti podpisu je potřeba:
 • listina, na níž má být podpis ověřen
 • průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen
 • Poplatek činí 30,-Kč za každý ověřený podpis.

Ověření se provádí na obecním úřadě. K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně. Ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů je možno požádat pověřenou pracovnici o ověření např. v domácnosti.

K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba:
 • originál listiny, z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody
 • opis nebo kopie této listiny (kopii je možno zhotovit na obecním úřadě)
 • Poplatek činí 30,-Kč za každou i započatou stránku originálu.

Přidělení čísla popisného (evidenčního)
Pro přidělení čísla popisného nebo evidenčního žadatel doloží:
 • písemnou žádost
 • kolaudační rozhodnutí předmětné stavby s vyznačením nabytí právní moci
 • geometrický plán pro zaměření novostavby

V systému CzechPOINT:
Výpis z obchodního rejstříku
Žadatel uvede IČ (identifikační číslo organizace)
Poplatek: 100,-Kč

Výpis z živnostenského rejstříku
Žadatel uvede IČ (identifikační číslo organizace)
Poplatek: 100,-Kč

Výpis z katastru nemovitostí
Žadatel uvede katastrální území, číslo parcely nebo číslo popisné nemovitosti
Poplatek: 100,-Kč za 1.stranu a 50,-Kč za každou další

Výpis z rejstříku trestů
Žadatel doloží občanský průkaz
Poplatek: 100,-Kč


Podání písemností, stížností a zjišťování informací na obecním úřadě:
 • písemnost můžete odevzdat osobně na obecním úřadě v úřední hodiny, kopie písemnosti bude opatřena podacím razítkem.
 • telefonicky na tel. čísle 519 415 523
 • písemně: poštou na adresu Obecní úřad Popice, Hlavní 62, 691 27  Popice nebo vhozením do schránky na budově obecního úřadu
 • e-mailem: na adresu podatelna@obecpopice.eu


Podávat stížnosti nebo zjišťovat informace můžete osobně v době úředních hodin starosty.

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti