Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

Povinné informace

Sociálně právní ochrana dětí

Město Hustopeče na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy vykonává přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí za obec Popice. 
1.Úplný oficiální název povinného subjektuObec Popice
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 a §2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle §2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.struktura a kontakty
4.Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.struktura a kontakty
5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.Česká spořitelna, bankovní spojení: 1381813359/0800
6.Identifikační číslo organizace (IČO).IČO: 00283517
7.Daňové identifikační číslo (DIČ).DIČ: CZ00283517
8.Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.Schválený rozpočet 2009:

P = 9.463.800 Kč, V = 11.269.500 Kč, F = 1.805.700 Kč


Schválený rozpočet 2010:

P = 8.764.900 Kč, V = 10.424.400 Kč, F = 1.659.500 Kč


Schválený rozpočet 2011:

P = 9.363.800Kč, V = 11.013.800 Kč, F = 1.650.000 Kč


Schválený rozpočet 2012:

P = 9.276.500 Kč, V = 8.942.500 Kč


Schválený rozpočet 2013:

P = 10.317.000 Kč, V = 10.317.000 Kč


Schválený rozpočet 2014:

P = 10.843.800 Kč, V = 10.843.800 Kč
9.Místo a způsob, jak získat příslušné informace.Osobně: OÚ Popice, Hlavní 62, 691 27

Písemně: OÚ Popice, Hlavní 62, 691 27

Elektronicky: podatelna@obecpopice.eu
10.Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.Obecní úřad Popice, Hlavní 62, 691 27  Popice, e-mail: podatelna@obecpopice.eu
11.Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.Obecní úřad Popice, Hlavní 62, 691 27  Popice, e-mail: podatelna@obecpopice.eu
12.Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.Obecní úřad  Popice nabízí formuláře z finančního úřadu a formulář Žádost o vydání občanského průkazu.... Další formuláře můžete získat na www.form.cz
13.Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).Informace o řešení nejrůznějších životních situací lze získat přímo od pracovníků OÚ Popice nebo v obci s rozšířenou působností na: MěÚ Hustopeče. Informace lze získat na Portálu veřejné správy: www.portal.gov.cz anebo na webových stránkách Ministerstva vnitra:www.mvcr.cz
14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Viz.: Vyhlášky a nařízení obce
15.Sazebník úhrad za poskytování informací.Ověření listiny (1 strana) 30 Kč

Ověření podpisu 30 Kč.

Změna trvalého pobytu 50 Kč.

připojení vjezdu na místní komunikaci 500 Kč

výpis z rejstříků trestů 100 Kč

výpis z evidence katastru nemovitostí 100 Kč 

bodové ohodnocení řidiče 100 Kč

další služby CZECH POINTU

16.

Výhradní licence

nemáme

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva_OBEC POPICE_2015

Výroční zpráva_OBEC POPICE_2016

18.

Seznam zřízených organizací 

Základní škola a mateřská škola Popice, okres Břeclav, zřizovací listina Obecní knihovna Popice JSDH Popice, zřizovací listina© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti